"> QUALED

QUALED

Inštitút pre výskum práce a rodiny v Bratislave

Inštitút sa zameriava na výskum a výsledky štúdií následne využíva predovšetkým pri tvorbe zákonov, koncepcií, stratégií a programov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Niektoré inštitúty a zástupcovia ministerstva práce sa zaoberajú témou digitalizácie a robotizácie na trhu práce.

Úrad práce SR

Pracovníci na pobočkách úradu práce pracujú s nezamestnanými. Je plánovaná užšia spolupráca s úradom práce v Žiline.

Národná IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Jej hlavným cieľom je vytvoriť model vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí pre súčasné a perspektívne potreby spoločnosti a trhu práce so zameraním na IT a IKT.

Inštitút zamestnanosti

Inštitút sa zameriava na výskum problémov zamestnanosti. Inštitút získava a zhromažďuje informácie o trhu práce s cieľom byť platformou pre ich výmenu a podieľa sa na tvorbe legislatívy SR. Popisuje a predkladá problémy s aktívnou politikou trhu práce, celoživotným vzdelávaním, strednodobými a dlhodobými stratégiami a prognózami založenými na regionálnych rozdieloch. Organizuje konferencie a semináre zamerané na trh práce.

This project has received funding from the ERASMUS+ Programme, Vocational Education and Training Strategic Parnerships under grant agreement No 2016-1-PT01-KA202-022790