"> Očakávaný vplyv

Na systémovej úrovni očakávame:

  • Vzdelávací systém, ktorý bude lepšie zosúladený s potrebami a príležitosťami trhu práce a užšími väzbami na podnikanie
    a komunity;
  • Lepšie poskytovanie a hodnotenie základných a prierezových zručností, najmä: podnikateľské zručnosti, kritické myslenie, digitálne zručnosti;
  • Strategickejšie a integrovanejšie využívanie IKT vo vzdelávaní;
  • Posilnená interakcia medzi praxou, výskumom a politikou.

Pre cieľové skupiny bude projekt podporovať:

  • Zvýšené povedomie o zmenách na trhu práce v dôsledku digitálizácie;
  • Informovanosť o technologickom vývoji a jeho vplyve na povolania s nižšou kvalifikáciou..
This project has received funding from the ERASMUS+ Programme, Vocational Education and Training Strategic Parnerships under grant agreement No 2016-1-PT01-KA202-022790