"> Στόχος

Στόχος

Οι στόχοι του προγράμματος είναι να ενημερώσουν επαγγελματίες στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση και στην εκπαίδευση για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον, να κατανοήσουν το ρυθμό της αλλαγής και τις πιθανές επιπτώσεις του ¨Διαδικτύου των Πραγμάτων¨ σε ολόκληρες οικογένειες εργασιών και να τους υποστηρίξει στη δημιουργία ποιοτικών σταδιοδρομιών για τους πελάτες τους.

Για να πετύχουμε αυτό το σκοπό, οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι οι εξής:

  • Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών και Πακέτου Πηγών, οι οποίες θα ενημερώνει και θα ευαισθητοποιεί άτομα της ομάδας στόχου (επαγγελματίες στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση και στην εκπαίδευση) για τις τεχνολογικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους στην εργασία;
  • Η παρουσίαση όλων των υλικών σε διαδικτυακή πλατφόρμα που θα επιτρέπει ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών που δουλεύουν ως σύμβουλοι καριέρας και ειδικούς;
  • Να τροποποιήσουμε μέρος της διαδικτυακής πλατφόρμας σε εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.
This project has received funding from the ERASMUS+ Programme, Vocational Education and Training Strategic Parnerships under grant agreement No 2016-1-PT01-KA202-022790