"> Αναμενώμενες επιπτώσεις

Σε συστημικό επίπεδο, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

  • UΕκπαιδευτικό σύστημα σχεδιασμένο ειδικά για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας, όπως και στενότερες σχέσεις με τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες;
  • Καλύτερη αξιολόγηση και παροχή βασικών δια-τομεακών δεξιοτήτων και ειδικά: επιχειρηματικότητα, κριτική σκέψη και ψηφιακές δεξιότητες;
  • Περισσότερη στρατηγική και ενσωματωμένη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας;
  • Ενδυναμωμένη αλληλεπίδραση μεταξύ πρακτικής, πολιτικής και έρευνας.

Για τις ομάδες στόχους, το έργο θα προωθήσει:

  • Αυξημένη ευαισθητοποίηση στις αλλαγές της αγοράς εργασίας από τη ψηφιοποίηση;
  • Ενημέρωση για τις τεχνολογίες αιχμής και την επίδρασή τους σε εργασίες χαμηλής εκπαίδευσης.
This project has received funding from the ERASMUS+ Programme, Vocational Education and Training Strategic Parnerships under grant agreement No 2016-1-PT01-KA202-022790