Αποτελέσματα του έργου
Έκθεση εκτίμησης αναγκών
WΚατευθηντήριες γραμμές ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα Work 4.0
Πλατφόρμα
This project has received funding from the ERASMUS+ Programme, Vocational Education and Training Strategic Parnerships under grant agreement No 2016-1-PT01-KA202-022790